Privacyverklaring & Klachtenprocedure

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO)
om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast uw NAW
gegevens aantekeningen over uw gezondheidssituatie, ervaren
welzijnsprobleem, hulpvraag, werkafspraken en gegevens over de
behandelingen (verloop). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen
die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het kan zijn dat sommige van deze gegevens, na uw expliciete
toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld
bij de huisarts of zorgprofessional die u wellicht heeft verwezen naar
mijn praktijk.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke
en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang
hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige
toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben als
behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het
cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier
gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als
de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere
behandelaar. Wel kunnen gegevens geanonimiseerd tijdens intercollegiale
toetsing gebruikt worden.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
o NAW-gegevens verzekerde
o Geboortedatum en of BSN verzekerde
o Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
o Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
o Kosten van de behandeling

Klachtenprocedure  VVH en GZ-haptotherapeuten

Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg optimaal te laten verlopen. Dit houdt in dat ik me houd aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht hebt over de door mij geboden zorg.
Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.
Als u vragen hebt over de behandeling, ontevreden bent of een klacht hebt, dan wil ik daar graag met u over in gesprek om samen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing te komen. U kunt ook een vertrouwenspersoon spreken. Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten VVH, bereikbaar op 020-488 7116 van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld: klachtenfunctionaris Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl
Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg, afgekort WKKGZ.

Tuchtrecht

Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.

Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt vooraf een bedrag van € 115,00 aan u in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
p/a DingemansVanderKind
Mr. J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam